← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
92ΗΤΟΡ1Υ-ΛΟΕ
Αρ. πρωτοκόλλου
20297/8-02-2024
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-02-24
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης 400-150 kV Φιλίππων της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»» στη θέση "Φίλιπποι", συνολικής έκτασης 137.663,89 m2, του Δήμου Δοξάτου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Δημοτική Ενότητα Δοξάτου, Τοπική Κοινότητα Κεφαλαρίου).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/92ΗΤΟΡ1Υ-ΛΟΕ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
11
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δοξάτου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Δράμας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
521654.878
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4543777.363
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.047510
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.259450
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24263