← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
68ΕΡΟΡ1Υ-ΥΗΒ
Αρ. πρωτοκόλλου
20193
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-02-24
Θέμα
Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 2138-09-07-2020 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων(ΑΕΠΟ) της Δ-νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Αν.Μ.-Θ.-Α.Δ.Μ.-Θ.για την υλοποίηση του υποέργου «Ανακατασκευή Επαρχιακής Οδού Ν. Ροδόπης, τμήμα Κοπτερό έως Ίασμο (Χ.Θ. 6+500 έως 11+000)» που εντάσσεται στο υφιστάμενο έργο «Μελέτη Ανακατασκευής επαρχιακής οδού Νο 2, από 5ο χλμ. έως όρια Ν.Ροδόπης-Ν. Ξάνθης» από τη Δ-νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ροδόπης» (και όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 156015-27-07-2021 ΑΕΠΟ για την αποκατάσταση της γέφυρας του ποταμού Κομψάτου), ως προς την διευθέτηση της ροής στην κοίτη του ποταμού Κομψάτου και την κατασκευή αναβαθμού εντός της κοίτης του.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/68ΕΡΟΡ1Υ-ΥΗΒ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Ψ6ΘΡΟΡ1Υ-ΥΑΗ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
156015
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
27/07/2021
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
15
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κομοτηνής
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Ροδόπης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
601932
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4553994
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.133410
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.216220
NATURA 2000
ΝΑΙ