← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΖΔΗΟΡ10-ΔΞΙ
Αρ. πρωτοκόλλου
10182
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-02-24
Θέμα
Τροποποίηση (εναρμόνιση με τις διατάξεις της αρ. 50743-11-12-2017 ΚΥΑ «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000) της αρ. 1609-65279-06-05-2015 απόφασής μας Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως τροποποιήθηκε και παρατάθηκε η ισχύς της με τα αρ. 4570-209801-16-11-2015 και 152471-14-12-2022 έγγραφά μας, για τη λειτουργία υφιστάμενης πλωτής μονάδας πάχυνσης εκτροφής Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων δυναμικότητας 258,75 τον-έτος, σε θαλάσσια έκταση 20 στρεμμάτων, στη θέση «Τουρκολίμανο» του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Ν. Ευβοίας, της εταιρείας «AVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
AVRAMAR ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΖΔΗΟΡ10-ΔΞΙ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6ΠΤ3ΟΡ10-ΒΨΟ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
1609/65279
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
06/05/2015
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κύμης - Αλιβερίου
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Εύβοιας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
510485.324
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4233794.283
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.254700
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.121550
NATURA 2000
ΝΑΙ