← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
96ΤΦΟΡ10-ΜΥΝ
Αρ. πρωτοκόλλου
10162
Ημερομηνία Καταχώρησης
08-02-24
Θέμα
Τροποποίηση της με α.π. 34286-23-02-2022 ΑΕΠΟ, (ΑΔΑ: ΨΨ2ΩΟΡ10-ΧΑ7), για την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), ισχύος 94,926 MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της «NORTH SOLAR 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ», στη θέση «ΒΡΥΣΙΑ» της Δ.Ε. Φαρσάλων, του Δήμου Φαρσάλων, της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
NORTH SOLAR 1 ΜΟΝ.A.E.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/96ΤΦΟΡ10-ΜΥΝ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΨΨ2ΩΟΡ10-ΧΑ7
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
34286
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
23/02/2022
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Φαρσάλων
Περιφέρεια
Θεσσαλίας
Νομαρχία
Λάρισας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
355358.54
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4348684.36
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.278060
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.324830
NATURA 2000
ΝΑΙ