← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6Λ9ΦΟΡ1Κ-ΞΩΔ
Αρ. πρωτοκόλλου
12357
Ημερομηνία Καταχώρησης
07-02-24
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη δραστηριότητα «Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής διαφόρων ειδών (επίπλων, είδη δώρων, ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών ειδών, κ.λπ. –δεν περιλαμβάνονται εύφλεκτα, εκρηκτικά, διαβρωτικά, οξειδωτικά ή τοξικές ουσίες–), με δευτερεύουσα συμπληρωματική δραστηριότητα τη συσκευασία και την ανασυσκευασία προϊόντων» της εταιρείας «INFOQUEST TECHNOLOGIES M.A.E.B.E.», το οποίο θα εγκατασταθεί στον Ασπρόπυργο, επί της οδού Πέτρας, θέση «Πάτημα» ή «Ήμερος Τόπος», ή «Λάκκος ή Γκρόπα Καματερού».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Φορέας έργου
INFOQUEST TECHNOLOGIES M.A.E.B.E.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Λ9ΦΟΡ1Κ-ΞΩΔ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
222
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
Ασπροπύργου
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Δυτικής Αττικής
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.092890
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.598480
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24258