← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΞΞ84653Π8-ΤΦΕ
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/79902/5416
Ημερομηνία Καταχώρησης
06-02-24
Θέμα
Ανανέωση, τροποποίηση και αναδιατύπωση των Περιβαλλοντικών Όρων που έχουν εγκριθεί με την υπ’ αρ. πρωτ. 13240-13-08-2003 Α.Ε.Π.Ο του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, όπως ισχύει, για το έργο: «Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) στη θέση “Κοράκι», της διαχειριστικής ενότητας Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, της Π.Ε Σύρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», του φορέα “Δήμος Σύρου-Ερμούπολης”.
Φορέας έργου
ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΞΞ84653Π8-ΤΦΕ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
7Ψ50ΟΡ1Ι-ΤΛ3
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
54610
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
30/07/2014
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
9
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΝΑΙ
Ένταξη στο EMAS
ΝΑΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Σύρου - Ερμούπολης
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
583147.5
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4147100.8
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.469630
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.941980
NATURA 2000
ΝΑΙ