← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΗΖΦ4653Π8-ΒΑΑ
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/113192/7523
Ημερομηνία Καταχώρησης
06-02-24
Θέμα
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) του έργου με τίτλο: “Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ισχύος 259,89 MW και Συνοδά Έργα Ηλεκτρικής Διασύνδεσης στη Θέση «Μαυροβούνι» της εταιρίας «ΦΕΝΣΟΛ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» στο Δήμο Φλώρινας, της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ”.
Φορέας έργου
ΦΕΝΣΟΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΗΖΦ4653Π8-ΒΑΑ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Φλώρινας
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Φλώρινας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
292397
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4526357
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.864600
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.538460
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24255