← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9Ο2Λ4653Π8-044
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/32593/2181
Ημερομηνία Καταχώρησης
06-02-24
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου με τίτλο: ‘‘Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο ‘Μακρινό’, Συνολικής Ισχύος 10,1 MW στον Ποταμό Εύηνο Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας’’ στις Δ.Ε. Μακρυνείας, Χάλκειας, Ναυπάκτου και Θέρμου των Δήμων Αγρινίου, Ναυπακτίας και Θέρμου, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Φορέας έργου
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9Ο2Λ4653Π8-044/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
8
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αγρινίου
Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας
Νομαρχία
Αιτωλοακαρνανίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
294860
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4258124.99
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.450480
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.650910
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24254