← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
61ΦΔΟΡ1Ι-5ΚΚ
Αρ. πρωτοκόλλου
3952
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-02-24
Θέμα
Παράταση ισχύος της με Α.Π. 14562-391-12.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΡ1Ι-ΦΔ3) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για το έργο «Εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού των οικισμών Μπάλου – Κουμαίικων της Δ.Ε. Μαραθοκάμπου, του Δήμου Σάμου», σύμφωνα με την παρ. γ. του αρθρ. 163, του Ν. 4951-2022 (ΦΕΚ 129-Α’-04.07.2022).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/61ΦΔΟΡ1Ι-5ΚΚ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΙΚΜΟΡ1Ι-ΦΔ3
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
14562/391
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
12/03/2014
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
16
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Σάμου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Σάμου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
742106.251
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4175967.276
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.701540
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
26.747880
NATURA 2000
ΟΧΙ