← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΡΛΣ1ΟΡ1Ι-ΞΗΙ
Αρ. πρωτοκόλλου
3891
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-02-24
Θέμα
Παράταση ισχύος της με Α.Π.128-Γ.Π.17-20-01-2004 Απόφασης, Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Κατασκευή Λιμένος Αλιευτικών Σκαφών & Διαμόρφωση χερσαίου χώρου στη Σκάλα Μυστεγνών, στη Νήσο Λέσβο Ν. Λέσβου», όπως ανανεώθηκε με την Α.Π 57265-1526-17.10.2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛ0ΟΡ1Ι-ΠΚΑ) Απόφαση, του Γενικού Δ-ντη της Γενικής Δ-νσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Ανανέωσης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Κατασκευή λιμένος αλιευτικών σκαφών στη Σκάλα Μυστεγνών , της Δημοτικής Ενότητας Λ. Θερμής του Δήμου Λέσβου, Νομού Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου», σύμφωνα με την παρ. γ. του αρθρ. 163, του Ν. 4951-2022 (ΦΕΚ 129-Α’-04.07.2022).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΡΛΣ1ΟΡ1Ι-ΞΗΙ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΛΛ0ΟΡ1Ι-ΠΚΑ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
57265/1526
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
17/10/2013
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Λέσβου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Λέσβου
NATURA 2000
ΟΧΙ