← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΔΣΨΟΡ1Ι-Φ1Ζ
Αρ. πρωτοκόλλου
3890
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-02-24
Θέμα
Παράταση ισχύος της με Α.Π. 14554-389-12.03.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΜΟΡ1Ι-5ΡΖ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για το έργο «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Πλάτανου, της Δημοτικής Ενότητας Βαθέως, του Δήμου Σάμου, του Ν. Σάμου, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου» σύμφωνα με την παρ. γ. του αρθρ. 163, του Ν. 4951-2022 (ΦΕΚ 129-Α’-04.07.2022).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΔΣΨΟΡ1Ι-Φ1Ζ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΙΚΜΟΡ1Ι-5ΠΖ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
14554/389
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
12/03/2014
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
18
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Σάμου
Περιφέρεια
Βορείου Αιγαίου
Νομαρχία
Σάμου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
741692.48
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4180104.70
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.738900
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
26.744570
NATURA 2000
ΟΧΙ