← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ3ΨΓΟΡ1Γ-ΓΙΘ
Αρ. πρωτοκόλλου
6094/05-02-2024
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-02-24
Θέμα
1η Τροποποίηση της 56854-04-12-2023 (ΑΔΑ: 9ΔΩΞΟΡ1Γ-ΨΔΣ) ΑΕΠΟ του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 20MW στη θέση “Ροδίνα” Τ.Κ. Κέλλης, Δήμου Αμυνταίου Π.Ε. Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», Η τροποποίηση αφορά: α)την αλλαγή του τύπου και του αριθμού των Φωτοβολταϊκών πλαισίων και των μετατροπέων ενέργειας, β)την αλλαγή της τεχνολογίας με την υπαγωγή του φωτοβολταϊκού σταθμού της Εταιρείας στην παρ. 11Β του άρθρου 10 του ν. 4685-2020 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και στο πλαίσιο που διέπει τους σταθμούς παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με ενσωματωμένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο με την προσθήκη διατάξεων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας κατάντη του μετρητή και γ)την προσθήκη κέντρων ελέγχου <br /> Φορέας του έργου: «DISPATCH RENEWABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «DIREEN Α.Ε.»<br /> Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου 2201704026
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
«DISPATCH RENEWABLE ENERGY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ «DIREEN Α.Ε.»
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ3ΨΓΟΡ1Γ-ΓΙΘ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
9ΔΩΞΟΡ1Γ-ΨΔΣ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
56854
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
04/12/2023
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
9
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αμυνταίου
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Φλώρινας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
302218
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4517288
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.785400
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.657770
NATURA 2000
ΝΑΙ