← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΞΒΥΟΡ1Γ-Ι9Α
Αρ. πρωτοκόλλου
6090/05-02-2024
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-02-24
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου A2-5ης Ομάδας (α-α 3β): «Εξορυκτική δραστηριότητα - Εκμετάλλευση Βιομηχανικού Ορυκτού (αργίλου) εντός ενιαίας έκτασης εμβαδού 50028,00τ.μ. και εξωτερική απόθεση στείρων υλικών σε ιδιωτική έκταση εμβαδού 16828,30τ.μ, στη θέση “Κούφαλο”, της Τ.Κ. Χρωμίου, του Δήμου Κοζάνης, της Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»<br /> Φορέας του έργου: «ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε.» <br /> Περιβαλλοντική Ταυτότητα έργου (ΠΕΤ): 2212884122.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΞΒΥΟΡ1Γ-Ι9Α/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Κοζάνης
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Κοζάνης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
305423
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4443730
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.124010
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.718240
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24243