← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΘΩΥΟΡ1Γ-2ΙΥ
Αρ. πρωτοκόλλου
6071/05-02-2024
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-02-24
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου A2-10ης Ομάδας (α-α 10): «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΑΗΕ) Ισχύος 200 ΜW και Χωρητικότητας 800 ΜWh με την χρήση συσσωρευτών στο αγρ. 325Α Ανατολικού της Τ.Κ. Ανατολικού της Δ.Ε. Βερμίου του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.»<br /> Φορέας του έργου: «Wattcrop Hellas MIKE»<br /> Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) έργου 2303930123
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
Wattcrop Hellas MIKE
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΘΩΥΟΡ1Γ-2ΙΥ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
10
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Εορδαίας
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Κοζάνης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
306957.1
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4489618.89
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.537460
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.722380
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24242