← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9ΒΚΔΟΡ1Υ-2ΧΝ
Αρ. πρωτοκόλλου
17962/02-02-2024
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-02-24
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία της υφιστάμενης δραστηριότητας «Μονάδα Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος» της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Α.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στη θέση «Ασπρονέρι» της Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, της Δ.Ε. Σιθωνίας, του Δ. Σιθωνίας, της Π.Ε. Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2204759225).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΒΚΔΟΡ1Υ-2ΧΝ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
128
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Σιθωνίας
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Χαλκιδικής
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
24239