← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6Ξ7ΚΟΡ1Υ-Θ39
Αρ. πρωτοκόλλου
17883/02-02-2024
Ημερομηνία Καταχώρησης
05-02-24
Θέμα
Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 5909-19-28-08-2019 (ΑΔΑ: 6ΧΒ4ΟΡ1Υ-ΣΓΑ) Απόφασης Ανανέωσης και Κωδικοποίησης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με την αρ.πρωτ. 189262-19-07-2022 (ΑΔΑ: ΨΛ5ΥΟΡ1Υ-ΖΩ9) Απόφαση, που εξέδωσε η Υπηρεσία μας για την λειτουργία της δραστηριότητας «Κονσερβοποιία Φρούτων» της εταιρείας με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS», η οποία είναι υφιστάμενη στο με αριθμό 468 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Αλεξάνδρειας, του Δήμου Αλεξάνδρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 1905091920).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Αγροτικός Συνεταιρισμός ΒΕΡΟΙΑΣ VENUS GROWERS
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6Ξ7ΚΟΡ1Υ-Θ39/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6ΧΒ4ΟΡ1Υ-ΣΓΑ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
5909/19
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
28/08/2019
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
10
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αλεξάνδρειας
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Ημαθίας
NATURA 2000
ΟΧΙ