← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΡΟΕΟΡ1Υ-ΕΨΚ
Αρ. πρωτοκόλλου
154420
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-11-23
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Αμμοληψία από την κοίτη του ρέματος Ιτέας» στον Δήμο Σουφλίου, Ν. Έβρου, από την εταιρεία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.», αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Αρδάνιο-Ορμένιο και ειδικότερα τις ανάγκες του έργου «Εργασίες παράκαμψης Προβατώνα».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΑΚΤΩΡ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΡΟΕΟΡ1Υ-ΕΨΚ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
6
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Σουφλίου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Έβρου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
682071.874
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4539393.220
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.987950
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
26.166200
NATURA 2000
ΝΑΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
23828