← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
991ΒΟΡ1Ι-5ΒΩ
Αρ. πρωτοκόλλου
31039
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-11-23
Θέμα
Τροποποίηση (λόγω αναβάθμισης και επέκταση του υφιστάμενου έργου) της αρ. πρωτ. 207-20-01-2003 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Αποχετευτικά Δίκτυα και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων με τη μέθοδο των τεχνιτών υγροτόπων του οικισμού Αντιπάρου της νήσου Αντιπάρου του Νομού Κυκλάδων».», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την α.π.21081-17-11-2004 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και συμπληρωθεί με την α.π. 9994-13-06-2007 απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» και επίσης όπως έχει ανανεωθεί - συμπληρωθεί – αναδιατυπωθεί με την αρ.πρωτ. 62608-09-10-2017 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (ΠΕΤ 2212885624)
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
Δήμος Αντιπάρου
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/991ΒΟΡ1Ι-5ΒΩ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Ω92ΒΟΡ1Ι-ΒΤ1
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
62608
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
09/10/2017
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
20
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αντιπάρου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
594985.78
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4099650.22
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.040850
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.069770
NATURA 2000
ΟΧΙ