← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΖΞΗΟΡ1Υ-Β5Ο
Αρ. πρωτοκόλλου
153811
Ημερομηνία Καταχώρησης
20-11-23
Θέμα
Απόφαση απόρριψης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία δύο (2) αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7MW, των εταιρειών «Ρ & Ρ ΑΙΟΛΙΚΑ Ι.Κ.Ε.» και «ΟΛΓΑ ΛΥΚΟΥ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.», στη θέση «ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ», εντός των διοικητικών ορίων της Τ.Κ. Αισύμης, Δ. Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου, και των συνοδών τους έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης στον Υ-Σ ΑΙΣΥΜΗ»».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Ρ & Ρ ΑΙΟΛΙΚΑ Ι.Κ.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΖΞΗΟΡ1Υ-Β5Ο/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αλεξανδρούπολης
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Έβρου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
667048
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4543076
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.024320
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.988700
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
23824