← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΖΞΙΟΡ1Υ-ΚΤ3
Αρ. πρωτοκόλλου
153318
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-11-23
Θέμα
Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμό πρωτ. 5044-19-12-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΓ1ΟΡ1Υ-ΛΑΘ) απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμούς 2736-6-8-2015 και 4495-14-12-2015 αποφάσεις, για το έργο: «Κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) ισχύος 1,2MW, επί του ρέματος Τσάι, του Δήμου Μύκης, Π.Ε. Ξάνθης και συνοδά έργα αυτού, από την εταιρεία με δ.τ. «ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΟΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ε.Π.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΖΞΙΟΡ1Υ-ΚΤ3/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΛΓ1ΟΡ1Υ-ΛΑΘ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
5044
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
19/12/2013
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Μύκης
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Ξάνθης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
564873
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4574140
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.318680
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.776890
NATURA 2000
ΟΧΙ