← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9Τ6ΧΟΡ1Θ-Μ5Ζ
Αρ. πρωτοκόλλου
3881
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-11-23
Θέμα
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο με τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»(ΕΛΜΕΠΑ) στην περιοχή Εσταυρωμένος του Δήμου Ηρακλείου Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Φορέας έργου
ΕΛΜΕΠΑ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9Τ6ΧΟΡ1Θ-Μ5Ζ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Β43ΕΟΡ1Θ-2ΥΣ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
2635
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
15/10/2012
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
15
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Ηρακλείου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Ηρακλείου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
600060
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3908550
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
35.317750
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.102420
NATURA 2000
ΟΧΙ