← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ431ΟΡ1Ι-Ε0Ι
Αρ. πρωτοκόλλου
30780
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-11-23
Θέμα
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 13244-09-09-2003 Απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Κατασκευή καταφυγίου αλιευτικών σκαφών στον Πλατύ Γιαλό νήσου Σίφνου» (προσήνεμος μώλος, παραλιακά κρηπιδώματα, μώλος αποβάθρα, προστασία αυτής από φυσικούς ογκόλιθους) στον Όρμο Πλατύ Γιαλού νήσου Σίφνου του Νομού Κυκλάδων, όπως Ανανεώθηκε και Τροποποιήθηκε λόγω εναρμόνισής της με ισχύουσα κείμενη νομοθεσία με την με α.π. οικ.19459-17-03-2016 Απόφαση Γ.Δ. ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. Α.Δ.Α., λόγω προσθήκης Υδατοδρομίου.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ431ΟΡ1Ι-Ε0Ι/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
6ΣΕ3ΟΡ1Ι-4Ι8
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
19459
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
17/03/2016
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 3η - Λιμενικά έργα
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
4
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Σίφνου
Περιφέρεια
Νοτίου Αιγαίου
Νομαρχία
Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
565156
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4087128
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
36.930530
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.733290
NATURA 2000
ΟΧΙ