← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΩΩΒΟΡ1Γ-ΕΚΡ
Αρ. πρωτοκόλλου
51482
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-11-23
Θέμα
Tροποποίηση της αρ. 18424-11-02-2020 (ΑΔΑ: Ψ329ΟΡ1Γ-97Μ) Απόφασης Προϊσταμένου Γεν.. Δ-νσης Χωρ-κης& Περ-κης Πολιτικής που αφορά την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων πτηνοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 7000 ινδιάνων, ως προς την προσθήκη στο ίδιο γήπεδο πτηνοτροφικής μονάδας 18.200 πτηνών πάχυνσης (73) ισοδύναμα εγκατεστημένη στον Αναδασμό της Τ.Κ. Περιβλέπτου του Δήμου Ιωαννιτών, ΠΕ Ιωαννίνων με Φορέα του έργου τον Μπουκουβάλα Ευάγγελο
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
Μπουκουβάλας Ευάγγελος
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΩΩΒΟΡ1Γ-ΕΚΡ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Ψ329ΟΡ1Γ-97Μ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
18424
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
13/02/2020
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 7η - Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
12
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ιωαννιτών
Περιφέρεια
Ηπείρου
Νομαρχία
Ιωαννίνων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
221377.038
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4406162.566
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.762470
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
20.749230
NATURA 2000
ΟΧΙ