← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9ΝΥΘΟΡ10-4ΡΘ
Αρ. πρωτοκόλλου
80104/16-11-2023
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-11-23
Θέμα
Τροποποίηση - αναδιατύπωση της αρ.21603-12-12-1996 Κ.Υ.Α. έγκρισης περιβαλλοντικών όρων όπως τροποποιήθηκε - ανανεώθηκε με την αρ.106052-9-7-2008 ΚΥΑ και παρατάθηκε με την αρ.13776-17-3-2017 απόφαση Γεν. Δ-νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, του έργου ‘’Αρδευτικό έργο Βίστριζας στο Ν. Φθιώτιδας’’.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Σ.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΝΥΘΟΡ10-4ΡΘ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
7ΑΤΗ4653Π8-0Ν9
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
13776
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
17/03/2017
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
9
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Λαμιέων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Φθιώτιδος
NATURA 2000
ΝΑΙ