← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
Ψ2ΨΝΟΡ10-ΞΓ6
Αρ. πρωτοκόλλου
80074/16-11-2023
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-11-23
Θέμα
Τροποποίηση της αρ.201531-2-11-2020 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (όπως τροποποιήθηκε με τις αρ.4791-12-1-2022 και αρ.145239-16-11-2022 αποφάσεις μας) αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 18 MW της εταιρείας ‘’ΑΝΕΜΟΕΛΞΙΣ M.Α.Ε.’’ στη θέση «ΚΟΡΦΟΥΛΑ» του Δήμου Λεβαδέων στο Ν. Βοιωτίας.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
ΑΝΕΜΟΕΛΞΙΣ ΜΑΕ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ψ2ΨΝΟΡ10-ΞΓ6/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Ψ7ΖΕΟΡ10-Κ4Μ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
4791
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
12/01/2022
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Λεβαδέων
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Βοιωτίας
NATURA 2000
ΟΧΙ