← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
915ΥΟΡ1Υ-ΚΕΡ
Αρ. πρωτοκόλλου
152681
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-11-23
Θέμα
Παράταση ισχύος της με αρ.πρωτ.84243-07-6-2002 ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως αυτή ανανεώθηκε με την με αρ.πρωτ.5203-21-12-2012 και τροποποιήθηκε με τις με αρ.πρωτ. 2180-1751-15-7-2015 και 2790-1792-05-8-2016 Αποφάσεις της Υπηρεσίας μας για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Φράγμα Μαρμαρά Ν.Καβάλας», που προτείνεται από τη Δ-νση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Καβάλας επί του χειμάρρου Μαρμαρά, στον Ν.Καβάλας, Π.Α.Μ.-Θ., Α.Δ.Μ.Θ.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Καβάλας
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/915ΥΟΡ1Υ-ΚΕΡ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Όχι
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
84243
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
07/06/2002
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Καβάλας
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Έβρου
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
23810