← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6Σ36ΟΡ1Υ-ΥΚΦ
Αρ. πρωτοκόλλου
152651
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-11-23
Θέμα
Παράταση ισχύος της υπ’ αριθ. 5033-1482-12-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓ6ΟΡ1Υ-7Α7) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ., όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, για την εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικών ορυκτών εμβαδού 47.592,86 τ.μ. (Φ 27.104) που βρίσκεται στη θέση «Πόρτες» Δ.Κ. Νικήσιανης, Δήμου Παγγαίου, Π.Ε. Καβάλας, από την εταιρεία «ΑΙΑΣ Α.Ε.».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΑΙΑΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ 6Σ36ΟΡ1Υ-ΥΚΦ /document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΛΓ6ΟΡ1Υ-7Α7
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
5033/1482
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
12/12/2013
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Παγγαίου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Καβάλας
NATURA 2000
ΟΧΙ