← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΖΧ5ΟΡ1Υ-3ΑΒ
Αρ. πρωτοκόλλου
152627
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-11-23
Θέμα
Τροποποίηση, ως προς: α) την αύξηση της διάρκειας εκμετάλλευσης και β) το Κεφάλαιο 4.8 «Χρηματικές εγγυήσεις- ασφαλιστήρια συμβόλαια», της υπ’ αριθ. 3524-1913-Φ 5135-23-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΣ0ΤΟΡ1Υ-ΧΘΡ) Απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. για την εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρου, εκτάσεως 99.200 τ.μ, στη θέση «Φουντουκλούκι», Δ.Κ. Ορυχού, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, από την εταιρεία «ΑΦΟΙ ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗ Ε.Π.Ε.» (ΠΕΤ 2311003822).
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΑΦΟΙ ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗ Ε.Π.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ 6ΖΧ5ΟΡ1Υ-3ΑΒ /document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΩΣ0ΤΟΡ1Υ-ΧΘΡ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
3524/1913/Φ 5135
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
23/10/2019
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κάτω Νευροκοπίου
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Καβάλας
NATURA 2000
ΟΧΙ