← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
92ΗΜ4653Π8-Π1Β
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/19825/1361
Ημερομηνία Καταχώρησης
15-11-23
Θέμα
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 81379-3184-05.4.2020 ΑΕΠΟ για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Αττικής – Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως προς την οδοποιία πρόσβασης στον Σταθμό Μετατροπής (ΣΜ) Δαμάστας, του υποέργου της Κρήτης.
Φορέας έργου
ΑΡΙΑΔΝΗ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/92ΗΜ4653Π8-Π1Β/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
68ΓΛ4653Π8-ΗΓ4
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
81379/3184
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
05/04/2020
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
10
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
Μαλεβιζίου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Ηρακλείου
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
35.312520
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.978710
NATURA 2000
ΟΧΙ