← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9ΕΣ2ΟΡ1Υ-ΔΘΤ
Αρ. πρωτοκόλλου
151993
Ημερομηνία Καταχώρησης
15-11-23
Θέμα
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 197936-09-08-2022 (ΑΔΑ: 9Π2ΩΟΡ1Υ-ΙΡ3) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Γ.Δ. Α.Δ.Μ.Θ. της δραστηριότητας: «Νέο ΚΥΤ 400kV-M.T. και νέες γραμμές μεταφοράς 400 kV Σύστημα (ΚΥΤ Λαγκαδά- ΚΥΤ Αμύνταιο) - ΚΥΤ Πρόχωμα, 400 kV ΚΥΤ Πρόχωμα - Σύστημα (ΚΥΤ Λαγκαδά – ΚΥΤ Αμύνταιο) στην ΤΚ Προχώματος της ΔΕ Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνας» με φορέα την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ A.E.» στην TK Προχώματος της ΔΕ Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνας Π.Ε. Θεσ-νίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ δραστηριότητας: 2205764620)
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ A.E
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΕΣ2ΟΡ1Υ-ΔΘΤ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
9Π2ΩΟΡ1Υ-ΙΡ3
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
197936
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
09/08/2022
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
10.11
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Χαλκηδόνος
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
375325.89
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4470433.86
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.377770
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.533100
NATURA 2000
ΟΧΙ