← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΚΓΟ4653Π8-Ω4Θ
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17634/1211
Ημερομηνία Καταχώρησης
14-11-23
Θέμα
ΑΠΌΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "Τροποποίηση και Αναδιατύπωση της με αρ. 57868-11.04.2019 ΑΕΠΟ (ΑΔΑ: 64ΑΖΟΡ1Φ-ΙΘΤ), που αφορά σε υφιστάμενη μονάδα εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ετήσιας δυναμικότητας 1035 t-y, σε μισθωμένη έκταση 40 στρεμμάτων (αποτελούμενη από δύο Πάρκα Α και Β), λόγω μετατόπισης της θέσης της, αλλαγής των εκτρεφόμενων ειδών (με την προσθήκη ερυθρού τόνου – Thunnus Thynnus) και εκσυγχρονισμού των πλωτών εγκαταστάσεων, στη Νήσο Γλαρονήσι, Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, με Φορέα την «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ Ε.Π.Ε.»."
Φορέας έργου
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΓΛΑΡΟΝΗΣΙ Ε.Π.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΚΓΟ4653Π8-Ω4Θ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
64ΑΖΟΡ1Φ-ΙΘΤ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
57868
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
11/04/2019
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΝΑΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Κορινθίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
410402.970
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4218701.285
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.114310
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.979640
NATURA 2000
ΝΑΙ