← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΩΖΒΔΟΡ1Ι-567
Αρ. πρωτοκόλλου
30564
Ημερομηνία Καταχώρησης
14-11-23
Θέμα
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, για την ‘Εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών, σε έκταση 14.914,93 m², στη θέση "ΤΣΙΓΚΟΥΡΑ" Τ.Κ. Σαγκρίου, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Π.Ε. Νάξου, Περιφ. Ν.Αιγαίου, από τον ΣΤΕΛΙΟ ΦΡΑΓΚ. ΣΚΟΡΔΙΑΛΟ, και έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Φορέας έργου
ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΡΑΓΚ. ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΣ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΖΒΔΟΡ1Ι-567/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
3
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
628665
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4101085
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.049760
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.448640
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
23799