← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
66Η2ΟΡ10-ΠΕΣ
Αρ. πρωτοκόλλου
79274
Ημερομηνία Καταχώρησης
14-11-23
Θέμα
Ανανέωση – τροποποίηση της αρ. 3498-136820-02-08-2013 απόφασής μας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, δυναμικότητας 150 τον-έτος, σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, στη θέση «Άγιος Στέφανος», του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου Νομού Ευβοίας, της εταιρείας «ΦΕΙΔΩ Α.Ε.».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Φορέας έργου
ΦΕΙΔΩ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/66Η2ΟΡ10-ΠΕΣ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΛΩ1ΟΡ10-7ΒΑ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
3498/136820
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
02/08/2013
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Κύμης - Αλιβερίου
Περιφέρεια
Στερεάς Ελλάδας
Νομαρχία
Εύβοιας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
502802.1
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4241584.3
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.324960
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
24.033770
NATURA 2000
ΟΧΙ