← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
90ΤΒΟΡ1Φ-ΑΨΩ
Αρ. πρωτοκόλλου
100251
Ημερομηνία Καταχώρησης
14-11-23
Θέμα
Τροποποίηση και επικαιροποίηση της υπ’ αριθ.πρωτ.: 191509-05-11-2020 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γενικού Δ-ντή Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής της Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι. για την εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 22,5MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 21,9MW και των συνοδών έργων οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης αυτού, της εταιρείας «CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΡΑΝΤΖΑΚΙ Α.Ε.» στη θέση «Μαραντζάκι - Πυργάκι», των Δ.Ε. Λεωνιδίου και Ζάρακα, των Δήμων Νότιας Κυνουρίας και Μονεμβασιάς, των Π.Ε. Αρκαδίας και Λακωνίας
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΡΑΝΤΖΑΚΙ Α.Ε
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/90ΤΒΟΡ1Φ-ΑΨΩ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΩΓΚΗΟΡ1Φ-ΝΣ8
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
191509
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
05/11/2020
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Μονεμβασιάς
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Λακωνίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
407550
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4096850
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.015890
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.962440
NATURA 2000
ΟΧΙ