← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΛ2ΙΟΡ1Φ-915
Αρ. πρωτοκόλλου
99938
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-11-23
Θέμα
Απόφαση έγκριση περιβαλλοντικών όρων το έργο: «Ολοκλήρωση κατά τμήματα του οδικού άξονα Κιβέρι – Λεωνίδιο – Πούλιθρα - Κυπαρίσσι στο τμήμα Έξοδος Ξηροπήγαδου - Όρια Αρκαδικού Χωριού» στην Π.Ε. Αρκαδίας, του φορέα «Περιφέρεια Πελοποννήσου»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΛ2ΙΟΡ1Φ-915/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 1η -Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
5
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
Βόρειας Κυνουρίας
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Αρκαδίας
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.467700
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.741230
NATURA 2000
ΝΑΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
23796