← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9ΞΖΚΟΡ1Κ-ΡΟ8
Αρ. πρωτοκόλλου
89577/13.11.2023
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-11-23
Θέμα
Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την << Εγκατάσταση Αποθήκευσης Στερεών μη Επικινδύνων Αποβλήτων (Εργασίες R12, R13), Επεξεργασία μη Επικινδύνων<br /> και μη Μεταλλικών Αποβλήτων, Αποθήκευσης Χρησιμοποιημένων Συσσωρευτών & Αποθήκευσης ΑΗΗΕ >>,στη θέση <<ΓΙΑΚΟΥΜΗ>>, του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της εταιρείας << ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚ. - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚ Ο.Ε. >> με δ.τ. <<ΑΚ GROUP>>
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
Φορέας έργου
ΚΙΤΣΟΛΑΜΠΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚ Ο.Ε. με δ.τ. AK GROUP
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΞΖΚΟΡ1Κ-ΡΟ8/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
7
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
Μάνδρας - Ειδυλλίας
Περιφέρεια
Αττικής
Νομαρχία
Δυτικής Αττικής
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
38.141660
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.361950
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
23795