← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΓΨΝ4653Π8-ΛΣΟ
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/115359/7541
Ημερομηνία Καταχώρησης
13-11-23
Θέμα
Τροποποίηση της με Α.Π. 77056-2940-2-11-2018 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), όπως έχει τροποποιηθεί με την με Α.Π. ΥΠΕΝ-ΔΙΠΑ-64245-3865-3-07-2020, του έργου: «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 2,996 MW με καύση βιοαερίου από την αναερόβια χώνευση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και ενσιρωμάτων» στα 352-353 Αγροτεμάχια Νιγρίτας Δήμου Βισαλτίας Π.Ε. Σερρών.
Φορέας έργου
ΜΗΤΣΙΟΛΙΔΗΣ-ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΠΟΖΑΤΖΙΔΗΣ-ΤΖΙΑΚΑΣ-ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΙΓΡΙΤΑΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΓΨΝ4653Π8-ΛΣΟ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
629Ν4653Π8-Λ5Ζ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
64245
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
03/07/2020
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
11
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΝΑΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΝΑΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Βισαλτίας
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Σερρών
Χ (ΕΓΣΑ 87)
458549.81
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4530867.81
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.930460
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
23.509440
NATURA 2000
ΟΧΙ