← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΡΒΥ34653Π8-Ξ5Ξ
Αρ. πρωτοκόλλου
ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/36044/2430
Ημερομηνία Καταχώρησης
03-05-23
Θέμα
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για μεταλλευτική έρευνα (διενέργεια τριάντα (30) ερευνητικών γεωτρήσεων), για τη διαπίστωση κοιτάσματος μεταλλευτικών ορυκτών (μεικτών θειούχων), εντός του ΔΜΧ Μολάων, σε περιοχή των Δ.Ε Μολάων Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε Λακωνίας κ’ Δ.Ε. Νιάτων Δήμου Ευρώτα Π.Ε Λακωνίας, από την εταιρεία «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ».
Φορέας έργου
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ ΡΒΥ34653Π8-Ξ5Ξ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A1
Ομάδα Έργου
Ομάδα 5η - Εξορυκτικές δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
Μονεμβασιάς
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Λακωνίας
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
36.788590
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.991980
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
22765