← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΤΣ2ΟΡ1Γ-ΟΛΡ
Αρ. πρωτοκόλλου
13593/17-3-2023
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-03-23
Θέμα
Τροποποίηση της με Α.Π. 105685-25.05.2001 Απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ - ΥΠ. Ανάπτυξης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του έργου: «Τηλεθέρμανση Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου», εντός του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.<br /> Η τροποποίηση αφορά i) στην τροποποίηση των καυσίμων που προορίζονται για καύση από τη μονάδα καύσης βιομάζας με λιγνίτη με μη επικίνδυνα απόβλητα τα οποία θα προστεθούν στα ήδη χρησιμοποιούμενα καύσιμα.<br /> Φορέας υλοποίησης και λειτουργίας του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.)<br /> Περιβαλλοντική ταυτότητα έργου (ΠΕΤ): 2005306028
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.)
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΤΣ2ΟΡ1Γ-ΟΛΡ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
9ΒΚ3ΟΡ1Γ-ΩΚΕ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
87075/
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
24/07/2020
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 11η - Μεταφορά ενέργειας καυσίμων και χημικών ουσιών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
5
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Γραμμικό έργο εντός ορίων Δήμου
Δήμος
Αμυνταίου
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Φλώρινας
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.618630
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.693990
NATURA 2000
ΟΧΙ