← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΜΣ6ΟΡ1Υ-2Β6
Αρ. πρωτοκόλλου
39592
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-03-23
Θέμα
Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 11,6MW, στη θέση «ΑΕΤΟΣ», και συνοδά έργα βελτίωσης – διάνοιξης δασικής οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Ξάνθης, Δήμου Ξάνθης, Π.Ε. Ξάνθης, της εταιρείας «ARCADIA Α.Π.Ε. Ο.Ε.»».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ARCADIA Α.Π.Ε. Ο.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΜΣ6ΟΡ1Υ-2Β6/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
1
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Ξάνθης
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Ξάνθης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
586197
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4559345
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
41.183430
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.029540
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
22497