← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΛΝ6ΟΡ1Γ-ΙΚΦ
Αρ. πρωτοκόλλου
13400
Ημερομηνία Καταχώρησης
17-03-23
Θέμα
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) των έργων οριοθέτησης – διευθέτησης του ρέματος οικισμού Κουκλίων, το οποίο χωροθετείται στον Δήμο Πωγωνίου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου. (ΠΕΤ: 2203732322).<br /> <br /> Φορέας της δραστηριότητας: Δήμος Πωγωνίου.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΛΝ6ΟΡ1Γ-ΙΚΦ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
15
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Πωγωνίου
Περιφέρεια
Ηπείρου
Νομαρχία
Ιωαννίνων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
205233.08
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4412381.25
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.812970
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
20.558290
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
22496