← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
9ΟΑΞΟΡ1Υ-ΣΧΕ
Αρ. πρωτοκόλλου
39259
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-03-23
Θέμα
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της υφιστάμενης δραστηριότητας «Μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος» της εταιρίας με την επωνυμία «LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στο με αριθ. 687 αγροτεμάχιο Νεοχωρούδας, Δ.Ε. Καλλιθέας, Δ. Ωραιοκάστρου, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ δραστηριότητας: 1906115124)
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
LAFARGE BETON Α.Β.Ε.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/9ΟΑΞΟΡ1Υ-ΣΧΕ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 9η - Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
128
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ωραιοκάστρου
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Θεσσαλονίκης
Χ (ΕΓΣΑ 87)
403283.8
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4506813.69
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.709160
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.856820
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
22493