← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΡΠ11ΟΡ1Γ-ΨΥΩ
Αρ. πρωτοκόλλου
13387
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-03-23
Θέμα
Παράταση χρονικής ισχύος Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά στη λειτουργία πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας εγκατεστημένης στη θέση «Σκέμπη» Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου, δυναµικότητας 500 τόνων ΘΜΙ. <br /> Φορέας του έργου : «ΕΝΑΛΙΟΣ ΙΟΝΙΟΥ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
«ΕΝΑΛΙΟΣ ΙΟΝΙΟΥ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΡΠ11ΟΡ1Γ-ΨΥΩ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
45ΠΧΟΡ1Γ-9ΛΧ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
19121/1544
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
28/09/2011
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Φιλιατών
Περιφέρεια
Ηπείρου
Νομαρχία
Θεσπρωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
159522.960
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4399375.180
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.679010
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
20.032150
NATURA 2000
ΟΧΙ