← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΘΞΧΟΡ1Γ-3Θ8
Αρ. πρωτοκόλλου
12530
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-03-23
Θέμα
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της NOVA M.A.E. (πρώην WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Τηλεπικοινωνίες Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.) με οδοποιία, με κωδική ονομασία «1290998 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΟΖΑΝΗ RD» επί εδάφους, στο ύψωμα «Άγιος Χαράλαμπος», πλησίον οικισμού Μεσοβούνι, του Δήμου Ζαγορίου, της Π.Ε. Ιωαννίνων, της Π. Ηπείρου.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
NOVA MAE
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΘΞΧΟΡ1Γ-3Θ8/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 12η - Ειδικά έργα και δραστηριότητες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
6
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Ζαγορίου
Περιφέρεια
Ηπείρου
Νομαρχία
Ιωαννίνων
Χ (ΕΓΣΑ 87)
211528.11
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4425564.83
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.933700
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
20.625900
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
22487