← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΥΑΩΟΡ1Γ-ΦΞΝ
Αρ. πρωτοκόλλου
13142
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-03-23
Θέμα
Παράταση χρονικής ισχύος Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που αφορά στη λειτουργία πλωτής µονάδας ιχθυοκαλλιέργειας εγκατεστημένης στη θέση «Όρμος Παγανιάς» Λωρίδας Σαγιάδας, Δήμου Φιλιατών, Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, Περιφέρειας Ηπείρου, δυναµικότητας 500 τόνων ΘΜΙ. <br /> Φορέας του έργου : «ΛΩΡΙΔΑ Α.Ε.»
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
«ΛΩΡΙΔΑ Α.Ε.»
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΥΑΩΟΡ1Γ-ΦΞΝ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
45Ο4ΟΡ1Γ-Α13
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
18151/1478
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
11/10/2011
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 8η - Υδατοκαλλιέργειες
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Φιλιατών
Περιφέρεια
Ηπείρου
Νομαρχία
Θεσπρωτίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
164268.310
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4398024.390
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.668750
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
20.088040
NATURA 2000
ΟΧΙ