← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΛΤΜΟΡ1Υ-ΩΙΩ
Αρ. πρωτοκόλλου
38996
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-03-23
Θέμα
Παράταση ισχύος της με αρ.πρωτ.24737-29-4-1996 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., όπως αυτή ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με την με αρ.πρωτ.837-14-3-2012 Απόφαση της Υπηρεσίας μας για τη λειτουργία της υφιστάμενης «Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Δράμας», που προτείνεται από τη ΔΕΥΑ Δράμας και βρίσκεται εγκατεστημένη σε εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή του Δήμου Δράμας, Ν.Δράμας, Π.Α.Μ.-Θ., Α.Δ.Μ.Θ.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
Φορέας έργου
ΔΕΥΑ Δράμας
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΛΤΜΟΡ1Υ-ΩΙΩ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Β443ΟΡ1Υ-ΙΡΟ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
837
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
14/03/2012
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
19
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Δράμας
Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νομαρχία
Δράμας
NATURA 2000
ΟΧΙ