← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΔΖΤΟΡ1Φ-Τ3Κ
Αρ. πρωτοκόλλου
21741
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-03-23
Θέμα
Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη λειτουργία υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με διακριτικό τίτλο «ΚΑΪΡΑΜΠΑ ΜΥΘΟΣ ΠΑΛΛΑΣ» κατηγορίας 5*, δυναμικότητας 544 κλινών εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού, στη θέση Κατελλάνοι Μπούκαρη, Τ.Κ. Κουσπάδων, Δ.Ε. Κορρισσίων, Δήμου Νότιας Κέρκυρας, Π.Ε. Κέρκυρας, Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΚΑΤΕΛΛΑΝΟΙ Α.Ε.», με περιβαλλοντική ταυτότητα ΠΕΤ 2007340827.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
ΚΑΤΕΛΛΑΝΟΙ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΔΖΤΟΡ1Φ-Τ3Κ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Νέα άδεια
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Δ. Κέρκυρας
Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων
Νομαρχία
Κέρκυρας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
152813.426
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4375432.208
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
39.461120
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
19.966620
NATURA 2000
ΟΧΙ
Αριθμός Μητρώου Επιθεωρούμενων Έργων και Δραστηριοτήτων
22483