← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΤΦ0ΟΡ1Φ-7ΟΙ
Αρ. πρωτοκόλλου
21006
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-03-23
Θέμα
Παράταση χρονικής διάρκειας ισχύος της υπ’ αριθ. πρωτ.: 1790-25-07-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, για το έργο «εγκατάσταση και λειτουργία της «Μονάδας Βιοαερίου, ισχύος 480 KW» της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ Α.Ε.» (ΑΦΜ 998036320, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης), που προτείνεται να εγκατασταθεί στην θέση “Μπέρμπερη” της Δ.Ε. Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας».
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Φορέας έργου
ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ Α.Ε.
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΤΦ0ΟΡ1Φ-7ΟΙ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
Β40ΖΟΡ1Φ-Ν1Υ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
1790
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
27/07/2012
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 4η - Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
11
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Τρίπολης
Περιφέρεια
Πελοποννήσου
Νομαρχία
Αρκαδίας
Χ (ΕΓΣΑ 87)
359670
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4158328
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
37.563920
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
22.412780
NATURA 2000
ΟΧΙ