← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
6ΩΓ2ΟΡ1Γ-ΔΝΧ
Αρ. πρωτοκόλλου
13294
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-03-23
Θέμα
Τροποποίηση της με Α.Π..: 36809-1633-1.12.2011 (ΑΔΑ 456ΑΟΡ1Γ-ΝΝ1) Απόφασης Γενικού Γραμματέα ΑΔΗΔΜ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (αρχική Α.Ε.Π.Ο.), όπως τροποποιήθηκε, αναδιατυπώθηκε και ισχύει, του έργου: «Αντιπλημμυρική και περιβαλλοντική προστασία ρέματος Χιονάτου» στην Τοπική Κοινότητα Χιονάτου της Δημοτικής Ενότητας Ακριτών του Δ. Νεστορίου του Ν. Καστοριάς, στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, ως προς τη χάραξη και διαστασιολόγηση νέων δικτύων αγωγών όμβριων για τη συλλογή των υδάτων. Φορέας του έργου: Δήμος Νεστορίου<br /> Περιβαλλοντική Ταυτότητα του έργου_(ΠΕΤ):2202720625
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
Φορέας έργου
Δήμος Νεστορίου
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΩΓ2ΟΡ1Γ-ΔΝΧ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
456ΑΟΡ1Γ-ΝΝ1
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
36809/1633/1.12.2011
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
01/12/2011
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 2η - Υδραυλικά έργα
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
7
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Νεστορίου
Περιφέρεια
Δυτικής Μακεδονίας
Νομαρχία
Καστοριάς
Χ (ΕΓΣΑ 87)
246835
Υ (ΕΓΣΑ 87)
4484750
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
40.477490
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
21.015230
NATURA 2000
ΟΧΙ