← Επιστροφή στη λίστα καταχωρήσεων

Στοιχεία ταυτότητας Διοικητικής Πράξης
Αριθμός διαδικτυακής ανάρτησης ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ)
ΨΓΝ8ΟΡ1Θ-9ΑΒ
Αρ. πρωτοκόλλου
757
Ημερομηνία Καταχώρησης
16-03-23
Θέμα
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (τροποποίηση &ανανέωση της με αρ πρωτ 3810-05-06-2013ΑΕΠΟ) υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας συνολικής δυναμικότητας 551 κλινών 5 αστέρων, με συνεδριακό κέντρο 200 ατόμων και κέντρο θαλασσοθεραπίας (Spa) δυναμικότητας 100 ατόμων που προήλθε από την συνένωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων α. Blue Palace δυναμικότητας 452 κλινών ΑΑ τάξης, β. ξενοδοχείο δυναμικότητας 99 κλινών 5 αστέρων και συνεδριακού κέντρου δυναμικότητας 200 ατόμων, γ. The Elounda Spa & thalassotherapy Center δυναμικότητας 100 ατόμων, στη θέση Πέστροφα –Αγ. Μαρίνα ΔΔ Πλάκας Δήμου Αγίου Νικολάου ΠΕ Λασιθίου με φορέα του έργου την εταιρεία ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΕ.
Υπηρεσία που εκδίδει την πράξη
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Φορέας έργου
ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ Α.Ε
Αρχείο
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΓΝ8ΟΡ1Θ-9ΑΒ/document.pdf
Περιβαλλοντική πληροφορία διοικητικής πράξης
Τύπος άδειας
Ανανέωση / τροποποίηση / κωδικοποίηση άδειας
Η προηγούμενη άδεια έχει ΑΔΑ; (μετά την 1/10/2010)
Ναι
ΑΔΑ Προηγούμενης Άδειας
ΒΕΖΘΟΡ1Θ-8ΚΕ
Αριθμός πρωτοκόλλου της προηγούμενης ΑΕΠΟ
3810
Ημ/νία της προηγούμενης ΑΕΠΟ
05/06/2013
Κατηγορία Εργου
A2
Ομάδα Έργου
Ομάδα 6η - Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού τομέα αθλητισμού και αναψυχής
α/α Έργου η Δραστηριότητας σύμφωνα με τα παραρτήματα της Υ.Α. 37674/2016
2
Δευτερεύουσα Ομάδα Έργου
--δεν υπάρχει δευτερεύουσα ομάδα--
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 2008/1/ΕΚ 2010/75/ΕΕ (IED), ΥΑ 36060/2013
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις της Οδηγίας 96/82/ΕΚ, 2012/18/ΕΕ (SEVESO) Κ.Υ.Α. 12044/07 και 172058/2016
ΟΧΙ
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
Γεωγραφική πληροφορία διοικητικής πράξης
ΟΧΙ
Οδηγία 1999/13/EC (VOC) ΥΑ 11641/02
ΟΧΙ
Υπαγωγή στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΚ 166/06 (Ε-PRTR)
ΟΧΙ
Ένταξη στο EMAS
ΟΧΙ
Χωροθέτηση έργου
Μη γραμμικό έργο (σημειακό)
Δήμος
Αγίου Νικολάου
Περιφέρεια
Κρήτης
Νομαρχία
Λασιθίου
Χ (ΕΓΣΑ 87)
656633.389
Υ (ΕΓΣΑ 87)
3906944.110
Γεωγραφικό πλάτος (latitude)
35.296010
Γεωγραφικό μήκος (longitude)
25.724280
NATURA 2000
ΟΧΙ